Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Courses - Științe Exacte și Inginerești / Exact and Engineering Sciences

Catalog cursuri - Facultatea de ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Course catalogue - Faculty of EXACT AND ENGINEERING SCIENCES

Specializări / Specializations:
 • INFORMATICĂ
 • AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ
 • FIZICĂ
 • INFORMATICS
 • AUTOMATICS AND APPLIED INFORMATICS
 • PHYSICS
INFORMATICĂ / INFORMATICS

Anul 1 ( 1st Year )
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Algoritmi și structuri de date
 • Fundamentele algebrice ale informaticii
 • Calcul diferential și integral
 • Fundamentele programării
 • Sisteme de operare
 • Logică matematică și computațională
 • Generarea și managementul  documentelor
 • Algebra și geometrie analitică și diferențială
 • Analiza matematică
 • Limba engleză
 • Concepte de afaceri în IT
 • Chimie informatică
 • Modelarea sist complexe utilizând sist informatice
 • Educatie fizică
 • Sisteme de calcul specializate
 • Capitole speciale de sisteme de operare
 • Computer architecture
 • Algorithms and data structures
 • Algebraic fundamentals of computer science
 • Differential and integral calculus
 • Fundamentals of programming
 • Operating systems
 • Mathematical and computational logic
 • Document management
 • Linear algebra, differential and analytic geometry
 • Mathematical analysis
 • Foreign Language – English
 • IT business concepts
 • Chemoinformatics
 • Modeling complex systems using computer software
 • Sports
 • Specialized computer systems
 • Special operating system chapters

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Baze de date
 • Algoritmica grafurilor
 • Geometrie computatională
 • Rețele de calculatoare
 • Probabilitati si statistică
 • Securitatea rețelelor de calculat
 • Dezvoltarea aplicațiilor Web
 • Programare orientată pe obiecte
 • Calcul  numeric
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Inginerie software
 • Programare logica
 • Programare functionala
 • Metode formale in informatica
 • Medii si instrumente de programare
 • Practica de specialitate
 • Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale
 • Istoria sistemelor de calcul
 • Limba străină - Engleză
 • Educatie fizica
 • Databases
 • Graph algorithms
 • Computational Geometry
 • Computer networks
 • Probabilities and statistics
 • Security of computer networks
 • Web technologies
 • Object oriented programming
 • Numerical methods
 • Database management systems
 • Software engineering
 • Logic programming
 • Functional programming
 • Formal Methods in Computer Science
 • Programming environments and tools
 • Specialized practice
 • Differential eqations and with partial derivatives
 • History of Computin Systems
 • Foreign Language – English
 • Sports

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Soft specializat în statistică matematică
 • Calcul paralel
 • Proiectarea aplicațiilor cu baze de date
 • Limbaje formale și automate
 • Algoritmi paraleli și distribuiți
 • Recunoaștere biometrică
 • Tehnici avansate de programare
 • Grafică pe calculator
 • Criptografie și securitatea informației
 • Elaborare lucrare licență
 • Tehnici de optimizare
 • Modelare operatională
 • Inteligenta artificială
 • Microcontrolere
 • Dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitivele mobile
 • Fiabilitatea sistemelor hardware și sofware
 • Bioinformatică
 • Calcul molecular
 • Educație fizică
 • Proiectarea cu microcontrolere ARM
 • Limba străină - Engleza
 • Specialized software for mathematical statistics
 • Parallel computing
 • Designing database applications
 • Formal languages and automata theory
 • Biometric recognition
 • Advanced programming techniques
 • Computer aided graphics
 • Criptography and information security
 • Aspects for diploma project development
 • Optimization techniques
 • Operational modelling
 • Artificial intelligence
 • Microcontrollers
 • Mobile applications development
 • Reliability of hardware and software systems
 • Bioinformatics
 • Molecular calculus
 • Sports
 • System design with ARM microcontrollers
 • Foreign Language – English

 

AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ / AUTOMATICS AND APPLIED INFORMATICS

Anul 1  ( 1st Year )

 • Analiza matematica
 • Algebra liniara si geometrie analitica
 • Ecuatii diferentiale
 • Metode numerice
 • Grafica asistata de calculator
 • Sisteme de operare
 • Programarea calculatoarelor - LP
 • Fizica
 • Mecanica
 • Electricitate, magnetism si electrotehnica
 • Generarea si Managementul documentelor
 • Limba engleza
 • Educatie fizica
 • Mathematical Analysis
 • Linear Algebra and Analytical Geometry
 • Differential equations
 • Numerical methods
 • Computer aided graphics
 • Operating Systems
 • Computer programming - Programming languages
 • Physics
 • Mechanics
 • Electricity, magnetism and electrotechnics
 • Document management
 • Foreign Language -  English
 • Physical education (Sports)

Anul 2  ( 2nd Year )

 • Mecatronica si robotica
 • Teoria sistemelor
 • Dispozitive si circuite electronice
 • Circuite integrate analogice
 • Electronica digitala
 • Masini electrice si actionari
 • Proiectarea dispozitivelor numerice
 • Algoritmi si Structuri de date
 • Tehnici de optimizare
 • Sisteme dinamice cu evenimente discrete
 • Tehnologii WEB
 • Aplicatii WEB
 • Programare orientata pe obiecte
 • Procesarea semnalelor
 • Educatie Fizica
 • Practica de specialitate
 • Management
 • Microeconomice
 • Limba moderna
 • Mechatronics and Robotics
 • Systems Theory
 • Electronic devices and circuits
 • Analog integrated circuits
 • Digital Electronics
 • Electrical machines and drives
 • Design of Numerical Devices
 • Algorithms and data structures
 • Optimization Techniques
 • Discrete Event Dynamic Systems
 • WEB Technologies
 • WEB Applications
 • Object-Oriented Programming
 • Signal Processing
 • Physical education
 • Specialized Practice
 • Management
 • Microeconomics
 • Foreign Language

Anul 3  ( 3rd Year )

 • Masurari si traductoare (MT)
 • Proiect MT
 • Automate programabile si microprogramare
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Ingineria reglarii automate
 • Modelare si simulare
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Baze de date (BD)
 • Proiect BD
 • Sisteme automate cu esantionare
 • Microcontrolere
 • Fiabilitatea sistemelor hardware si software
 • Practica de specialitate
 • Sisteme de achizitie si interfete de proces
 • Programare aplicata in Java (PAJ)
 • Proiect PAJ 
 • Sisteme informatice aplicate
 • Managementul proiectelor
 • Measurements and transducers (MT)
 • MT project
 • Programmable automated systems and Microprogramming
 • Computer architecture
 • Control Engineering
 • Modeling and simulation
 • Systems with microprocessors
 • Databases (DB)
 • DB project
 • Automatic Sampling Systems
 • Microcontrollers
 • The reliability of hardware and software systems
 • Specialized Practice
 • Acquisition systems and process interfaces
 • Applied programming in Java (APJ)
 • APJ project
 • Applied informatics systems
 • Project management

Anul 4  ( 4th Year )

 • Ingineria sistemelor de programe
 • Logica computationala si inteligenta artificiala
 • Retele de calculatoare
 • Instrumentatie Electronica (IE)
 • Proiect IE
 • Dezvoltarea aplicatiilor pentru dispozitive mobile
 • Sisteme Inteligente si Tehnologii Inovative (SITI)
 • Proiect SITI
 • Sisteme mecatronice avansate
 • Elaborare proiect de diploma
 • Sisteme de control fuzzy
 • Sisteme in timp real
 • Aplicatii multimedia
 • Tehnici de diagnoza si decizie
 • Filosofia Stiintei si culturii tehnice
 • Software Engineering
 • Computational logic and artificial intelligence
 • Computer Networks
 • Electronic instrumentation (EI)
 • EI project
 • Application development for mobile devices
 • Intelligent Systems and Innovative Technologies (ISIT)
 • ISIT project
 • Advanced mechatronic systems
 • Diploma Project Development
 • Fuzzy Control Systems
 • Real-Time Systems
 • Multimedia applications
 • Diagnosis and decision techniques
 • Philosophy of Science and Technical Culture

FIZICĂ / PHYSICS

Anul 1 ( 1st Year )
 • Mecanică
 • Fizică moleculară şi căldură
 • Oscilaţii şi unde
 • Metode numerice şi simulare în fizică
 • Generarea şi managementul documentelor
 • Fizica şi progresul cunoaşterii
 • Fizica şi tehnica vidului
 • Analiză matematică
 • Algebră şi elemente de geometrie
 • Chimie computaţională
 • Tehnologii informaţionale
 • Programarea calculatoarelor
 • Limbaje de programare
 • Limba străină
 • Educaţie fizică
 • Mechanics
 • Molecular Physics and Heat
 • Oscillations and waves
 • Numerical methods and simulation in physics
 • Document management
 • Physics and the progress of knowledge
 • Physics and vacuum technique
 • Mathematical analysis
 • Linear algebra, differential and analytic geometry
 • Computational chemistry
 • Information technologies
 • Computer programming
 • Programming languages
 • Foreign Language
 • Physical education (Sports)

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Electricitate şi magnetism
 • Optică şi spestroscopie
 • Electrodinamică şi teoria relativităţii
 • Dispozitive şi circuite electronice
 • Ecuaţii diferenţiale / Ecuaţiile fizicii matematice
 • Mecanică teoretică
 • Practica de specialitate
 • Baze de date
 • Limba străină
 • Educaţie fizică
 • Electricity and magnetism
 • Optics and spectroscopy
 • Electrodynamics and relativity theory
 • Electronicdevices and circuits
 • Differential equations / Equations of mathematical physics
 • Theoretical mechanics
 • Specialized practice
 • Databases
 • Foreign Language
 • Physical education (Sports)

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Fizica atomului
 • Fizică nuceară
 • Mecanică cuantică
 • Termodinamică şi fizică statistică
 • Fizica stării solide
 • Fizica plasmei şi laserilor
 • Elaborare lucrare de licenţă
 • Circuite electronice
 • Elemente de anatomie şi fiziologie umană
 • Circuite integrate logice
 • Senzori şi traductoare de semnal în aplicaţii biomedicale
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Imagistică medicală. Tomografie si RMN
 • Atom physics
 • Nuclear physics
 • Quantum mechanics
 • Thermodynamics and statistical physics
 • Solid state physics
 • Plasma and laser physics
 • Drafting a bachelor thesis
 • Electronic circuits
 • Elements of anatomy and human physiology
 • Integrated logic circuits
 • Sensors and signal transducers in biomedical applications
 • Systems with microprocessors
 • Medical imaging.Tomography and MRI

 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...